Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

grot

Member
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About grot

  • Rank
    Newbie

Profile Information

  • Gender
  1. Name: Feroz Date: idag Reason: Så jag blev bannad från forumet för jag la en post som var att jag vill ha tillbaka shoutbox, men då sa marple nej och bannade mig. (Tar det föregivet att det var marple då han bannar i princip alltid utan att kontakta på ts eller något annat!) Så att ge förslag på att få tillbaka shouten är tydligen banbart, vart var det en onödig post? Vart står de i reglerna att jag gjorde fel? Absolut ingenstans. Jag gjorde inget fel men tror vissa admins har för mycket power på forumet ! Så marple om de nu var du som bannade mig, skriv gärna varför jag var värdig en 8 dagars ban. Motviera gärna. Tar du bort denna så är du bara tragisk