Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Klanton

Klanton unbanned


            Name: *Klanton*

            Date: Mer än 1år sedan (cirka 14 månader)

            Reason: Jag blev perm bannad för att jag bugg-dödade folk mitt i kavala safezone med en quadbike. Eftesom att detta var för mer än ett år sedan så känner jag att det är tid för mig att återvända till servern då jag växt som en person under detta året, och är redo för att ta roleplayen till nästa nivå!, jag ångrar såklart det jag gjorde och vet att det inte under några omständigheter är okej. Jag var helt enkelt trött på Arma, men jag känner att jag är redo att klättra genom rankerna och ta mig upp i familjeträden. Jag är redo att ta min andra chans, peace out CVG

capii likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0