Welcome to CvGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Ludwig

Angående 5.56 Silencers.

Som antagligen några märkte under den tiden som vi har varit live så fanns det 5.56 Silencers i Gang Hideout shoppen.
Detta var förstås inte meningen att de skulle ligga där och det var en miss som jag tar på mig.
Med detta sagt så kommer jag efter hand ta bort de 5.56 silencers som finns där ute just nu.

Som sagt my bad.
Har ni några frågor om detta så kan ni antingen skriva till mig här på forumet eller när jag finns tillgänglig på TeamSpeak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag var glad, nu blev jag vildigt ledsen.

Edited by J. Stalin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Känner att detta är ett försök till att dämpa era spelares försök till ett rop på hjälp. #GeOssSilencers

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0